Chi tiết về Tác giả

Thị Tuyết Trâm, Trần

  • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
    Quản trị doanh nghiệp và hành vi thao túng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam1
    Tóm tắt  PDF