Chi tiết về Tác giả

Trung, Trịnh Quốc

 • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Xây dựng thương hiệu cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Xác định giá trị của ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Xác định giá trị của Ngân hàng Thương mại Việt Nam (tiếp theo).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển sản phẩm ngân hàng mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển sản phẩm ngân hàng mới.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Bảo vệ bí mật thông tin của khách hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Vấn đề sở hữu tại các ngân hàng thương mại nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Maketing quan hệ trong hoạt động ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Marketing quan hệ trong hoạt động ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Đào tạo sinh viên theo nhu cầu thực tiễn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34+35 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Bàn về lãi suất cơ bản của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Xác định mức độ tập trung trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 39 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Xác định mức độ tập trung trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 51 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Độ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Phương án tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 85 (2013) - Chủ đề
  Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 87 (2013) - Chủ đề
  Tự do hóa lãi suất tại một số quốc gia – Đối chiếu với Việt Nam
  Tóm tắt  PDF