Chi tiết về Tác giả

Thị Thùy Vân, Võ

  • S. 146 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của quản trị công lên nợ nước ngoài - nghiên cứu tại các nước đang phát triển
    Tóm tắt  PDF