Chi tiết về Tác giả

Duy, Vương Quốc

  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng ở thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF