Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý nghĩa biểu trưng của con số "ba" trong kho tàng thành ngữ tiếng Việt

Nguyễn Thị Hiền

Tóm tắt


Tìm hiểu đặc trưng ý nghĩa của con số "ba" trong kho tàng thành ngữ người Việt dựa trên cuốn " Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt" (Hoàng Văn Hành chủ biên, Viện Ngôn ngữ học, Nxb KHXH, H.1996) làm tư liệu để khảo sát.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống