Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc trưng của hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản quy phạm pháp luật tiếng Việt

Vũ Ngọc Hoa

Tóm tắt


Bài viết bước đầu tìm hiểu những nét đặc trưng của hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản quy phạm pháp luật tiếng Việt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống