Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 12 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự chuyển nghĩa của từ "mình", "thân" trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Anh

Nguyễn Văn Hải

Tóm tắt


Theo cách tiếp cận ngôn ngữ văn hoá học, chúng tôi đã khảo sát các từ “đầu” (NN & ĐS số 7 (11)-2010), và trong bài báo này các từ  “mình”, “thân”, tiếp theo sẽ là các từ “tay” và “chân” và các từ tương ứng với chúng trong tiếng Anh (“head”, “body”, “arm”, “hand”, “leg”, “foot”) về các phương diện  định danh, chuyển nghĩa  và nghĩa văn hàm. Về mặt định danh, có số lượng lớn nhất là hai từ “mình” và “thân” của tiếng Việt (9 từ khác nhau trong khi từ tương  ứng trong tiếng Anh là “body” chỉ có 1); có số  lượng lớn thứ nhì là từ  “chân” (6 từ, trong khi tiếng Anh chỉ có 2 từ “leg” và “foot”). Cứ liệu thu thập được về các từ kể trên có thể chưa thật đầy đủ, nhưng chúng tôi tin rằng đó đã là những cái cơ bản và tiêu biểu cho bức tranh về các từ đối tượng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống