Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tích hợp ngữ dụng học trong việc dạy ngữ pháp tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp

Trần Ngọc Diên Khánh

Tóm tắt


Hiện nay việc dạy ngoại ngữ phần lớn ở hầu hết các cấp học chú trọng quá nhiều vào kiến thức ngữ pháp theo hướng công thức vốn là hướng đi không còn phù hợp với cách nghiên cứu ngôn ngữ theo hướng mở trong giai đoạn hiện nay. Bài viết tập trung nêu một số quan điểm về sự cần thiết phân tích ngữ dụng khi dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp mà một số giáo viên  tiếng Anh còn chưa chú ý đúng mức. Dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp thực chất là thực tiễn hóa quá trình nâng cao trình độ hiểu biết và ứng dụng cho người học từ một quan điểm mới, rộng mở về  phí a ngôn ngữ xã hội học. Từ đó, dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp có thể xem là cách “cơ chế hóa sự giải mã quá trình tạo nghĩa “vốn được mã hóa theo tình huống văn cảnh thông qua hoạt động mở của ngôn ngữ với yếu tố tham chiếu thiên về “cách dùng” nhiều hơn là “ngữ pháp tính”.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống