Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chức năng tác động của ngôn ngữ truyền thông trong thơ kháng chiến trên bình diện tổ chức thông điệp

LÊ THỊ PHƯỢNG

Tóm tắt


Mỗi tác phẩm văn học nói chung và thơ ca nói riêng là một chỉnh thể mà ở đó các yếu tố như chủ đề, tư tưởng, kết cấu, ngôn ngữ, hình tượng... đã thực sự gắn kết một cách hài hòa và tác động xuyên thấm lẫn nhau. Có thể nói, cách thức tổ chức thông điệp của thơ kháng chiến đã đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về chức năng tác động của ngôn ngữ truyền thông từ góc độ nghệ thuật; giúp cho những bài thơ giai đoạn này có sức ảnh hưởng lớn, khả năng tác động mạnh mẽ đến tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quần chúng nhân dân ta.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống