Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý nghĩa bổn phận trong "luân lí giáo khoa thư"

TÔN NỮ MỸ THUẬT

Tóm tắt


    Bài viết điểm qua các nội dung - bổn phận học sinh tiểu học của thời kỳ đó đã được trang bị; phân tích trình bày các phương tiện ngôn ngữ biểu đạt các ý nghĩa bổn phận trong lý luận giáo khoa thư, đồng thời tóm tắt các phương tiện lập luận về tính tất yếu, cần thiết của bộn phận đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống