Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yếu tố từ vựng biểu thái của hành động ngôn từ phê bình trong hội thoại Việt - Mỹ

TRƯƠNG VĂN ĐỊNH

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến yếu tố văn hóa tạo nên sự khác biệt trong hành vi phê bình được thể hiện qua các phương thức biểu thị tình thái trong tiếng Việt và tiếng Anh, trong hành động ngôn từ phê bình trong hội thoại Việt Nam và Anh Mỹ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống