Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ láy như những tương đương của động từ phóng chiếu trong dịch thuật Anh-Việt

NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY

Tóm tắt


    Bài viết đề cập đến sự khác nhau thú vị ở đồng từ phóng chiếu trích nguyên của quá trình phát ngôn trong hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt, trên quan điểm của ngữ pháp chức năng. Tác giả sử dụng phương pháp đối chiếu để tìm ra nét tương đồng và khác biệt trong hai ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống