Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ tượng thanh mô phỏng tiếng va chạm trong tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN HOÀI DUNG

Tóm tắt


     Bài viết bước đầu tìm hiểu hiện tượng thú vị này qua việc so sánh đối chiếu cấu trúc ngữ âm của các từ tượng thanh mô phỏng những âm thanh do va chạm tạo ra trong tiếng Anh và tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống