Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm hình thức của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại

HOÀNG NGỌC NGUYỄN HỒNG

Tóm tắt


    Bài viết khảo sát và nêu một số đặc điểm hình thức, trước hết là số lượng âm tiết và thuật tố cấu tạo nên thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống