Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt học tiếng Pháp

NGUYỄN HỮU BÌNH

Tóm tắt


    Bài viết đề câpj đến việc chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt Nam học tiếng Pháp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống