Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường khả năng ứng khẩu trong việc dạy kĩ năng nói cho người học tiếng Anh

NGUYỄN BÍCH DIỆU

Tóm tắt


    Bài báo nêu ra một số thực trạng trong việc dạy và học kĩ năng nói để không chỉ bản thân làm công tác giảng dạy mà cả sinh viên thêm một lần nữa nhìn nhận nghiêm túc hơn về cách dạy và học đối với bộ môn này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống