Chi tiết về Tác giả

Cương, Đỗ Thị Kim Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 10 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Đặc điểm của cụm số từ trong tiếng Việt và những biểu hiện tương đương trong tiếng Hán hiện đại
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống