Chi tiết về Tác giả

Hùng, Bùi Mạnh Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh

  • S. 12 (2008) - NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG
    Sách giáo khoa ngữ văn của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống