Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Thị Minh Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 4 (2013) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Liên kết văn bản trong truyện cười hiện đại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống