Chi tiết về Tác giả

Bằng Đoàn, Bùi Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

  • T. 7, S. 3 (2009) - Bài viết
    Các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: Thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)