Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ưu tiên hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Việt Nam ở nước ngoài

Nguyễn Hậu

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018