Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng và áp dụng cơ sở quản trị rủi ro kỹ thuật toàn diện để bảo đảm an toàn môi trường trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam

Lý Ngọc Minh

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học quan trị rủi ro kỹ thuật toàn diện (TERM) mang tính đồng bộ, hệ thống góp phần đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường trong sản xuất và đời sống nói chung, trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng nói riêng trên cơ sở tích hợp các vấn đề liên quan tới công tác quản trị rủi ro và thực tiễn quản lý rủi ro công nghiệp tại Việt Nam. Đó là: Né tránh rủi ro, kiểm soát rủi ro, chấp nhận rủi ro, chuyển giao rủi ro, giảm thiểu rủi ro.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018