Chi tiết về Tác giả

Linh, Thái Tạp chí Công thương

  • S. 15 (2013) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    EVN: nhiều giải pháp phát triển khoa học & công nghệ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    EVN Hanoi: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018