Chi tiết về Tác giả

Nga, Đinh Thị Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • T. 375, S. 8 (2009) - Dành cho các nhà kinh doan
    Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp - thực trạng và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF