Chi tiết về Tác giả

Anh, Hà Tuấn Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  • T. 451, S. 12 (2015) - Kinh tế vĩ mô
    Thực trạng tích tụ dân số và động lực di dân đến vùng công nghiệp hóa - đô thị hóa nhanh: trường hợp Đông Nam Bộ, Việt Nam
    Tóm tắt  PDF