Chi tiết về Tác giả

An, Phạm Sỹ Viện Kinh tế Việt Nam

  • S. 2 (2013) - Kinh tế vĩ mô
    Các nhân tố của tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2011
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2014) - Kinh tế vĩ mô
    Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và tăng trưởng
    Tóm tắt  PDF