Journal of Economic Development, S. 205 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

A Test of Relation Between Return and Risk of Stocks listed on the HCMC Stock Exchange

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, TRẦN THỊ HẠNH PHÚC

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b465fd65-9aa1-49eb-b6d4-a811c023fd9eUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116