Journal of Economic Development, S. 187 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN APPLICATION OF THE MARKOV PROCESS

NGUYỄN VĂN SĨ

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=33296c4f-95f8-4720-8de4-619d682f6a95University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116