Chi tiết về Tác giả

BÙI GIA THỦY, PHAN

  • S. 218 (2013) - Bài viết
    Corporate Governance and Firm’s Performance: Empirical Evidence from Vietnam
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116