Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đinh Thị Kim Loan

Tóm tắt


Mục tiêu của các hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở các nhà trường hiện nay được thiết kế theo quan điểm tích hợp nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho người học. Giáo viên là người tổ chức hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập. Do đó, việc bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên chính là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đáp ứng yêu cầu quan trọng trong định hướng đổi mới giáo dục