Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Vũ Đình Bảy

Tóm tắt


Trên cơ sở bám sát các thành tố của quá trình dạy học, bài viết đề xuất một số biện pháp đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực.