Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 02 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Lê Phước Thành

Tóm tắt


Điểm số tuyển sinh đầu vào và điểm số kết quả quá trình đào tạo là một khía cạnh để đánh giá chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học. Nhiều giảng viên và các nhà quản lý thường đưa ra những nhận định khi chỉ dựa vào một số ít thông tin về dữ liệu. Những nhận định này chưa được kiểm định bằng phương pháp thống kê suy diễn. Hiện nay hệ thống tuyển sinh và quản lý kết quả đào tạo đã tạo lập cơ sở dữ liệu đầy đủ tạo điều kiện cho việc kiểm định có ý nghĩa thống kê. Bài viết ứng dụng phương pháp kiểm định giả thuyết trong thống kê để đánh giá kết quả đào tạo sinh viên ở Trường Đại học Quảng Nam niên khóa 2013-2017.