Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 02 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Chung

Tóm tắt


Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng cao là yêu cầu của mỗi cơ quan, tổ chức, quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Bài viết khái quát yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời đề xuất những chính sách phát triển nguồn nhân lực của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đặc biệt trong bối cảnh nền giáo dục tập trung vào đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, đổi mới giáo dục đại học theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0