Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

Lưu Hoàng Tùng

Tóm tắt


Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với tất cả các lĩnh vực. Giáo dục đại học không thể đứng ngoài cuộc mà cần phải có sự điều chỉnh, định hướng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0