Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Vũ Lan Hương

Tóm tắt


Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ” mã số B2016-QLH-01 đã đề ra mục tiêu chung là đánh giá sự đáp ứng của chương trình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ đáp ứng của Chương trình đối với nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ quản lý trường phổ thông. Bài viết trao đổi về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông như: sự quan tâm của lãnh đạo quản lý các cấp, người dạy và người học, cơ chế chính sách, điều kiện môi trường làm việc