Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

Lê Thị Kim Huệ

Tóm tắt


Giáo dục, đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu để nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Bài viết chỉ rõ những thành tựu và hạn chế còn tồn tại của giáo dục và đào tạo hiện nay ở tỉnh Phú Yên. Từ đó, đề ra những giải pháp chủ yếu để phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh Phú Yên