Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA SINGAPORE VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Phạm Tuấn Anh

Tóm tắt


Singapore là một trong những quốc gia trên thế giới có sự thành công nhất trong phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững dựa trên nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo tốt, có đủ khả năng, trình độ tiếp thu, lĩnh hội kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới về chính sách phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Singapore về chính sách phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao