Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Quang Trung

Tóm tắt


Trước yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp có đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nói chung và phó hiệu trưởng các trường nói riêng cần thực hiện một cách có hệ thống, từ mục tiêu, nội dung, chương trình đến phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực thực hiện nhiệm vụ. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái niệm kỹ năng quản lý, thực trạng bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho phó hiệu trưởng. Từ đó, đề ra các giải pháp bồi dưỡng kỹ năng cho phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Toàn văn: PDF