Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết tử vì trong lập luận tiếng việt

Nguyễn Thị Thu Trang

Tóm tắt


           Vì là KT2VT chuyên dẫn nhập thành phần LC chỉ nguyên nhân trong những lập luận có dạng quan hệ nguyên nhân – hệ quả. thường xuất hiện trong những lập luận hai vị trí có dạng đơn giản. Lập luận sử dụng kết tử  vì  có thể mở rộng thành phần ở vị trí LC. Khí đó, LC bổ sung có thể được dẫn nhập bởi các tổ hợp kết từ khác nhau. Từ  cũng có thể thực hiện chức năng kết tử trong những lập luận tổng hợp của hai lập luận khác nhau, một lập luận phủ đinh và một lập luận khẳng đinh.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519