Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu tượng khởi thủy của Địa chi Mão là tên gọi con thỏ hay tên gọi con mèo?

Đinh Văn Tuấn

Tóm tắt


Bài nghiên cứu trả lời câu hỏi biểu tượng khởi thủy của địa chi mão là tên gọi con thỏ hay tên gọi con mèo.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519