Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lý thuyết thanh chắn X

Nguyễn Đức Dân

Tóm tắt


Tác giả  bài [9] viết về “X -  bar Theory” trong  ngữ pháp tạo sinh của N. Chomsky  không hề trích dẫn một công trình cụ thể nào,  không dẫn nguồn gốc của khái  niệm X-bar nhưng  trong “Tài liệu tham khảo” chỉ  nêu  một công trình nổi tiếng  Chomsky  viết năm 1965.  Điều này dẫn tới  hai hiểu lầm  đáng tiếc: hoặc khái niệm X-bar mặc nhiên là của Chomsky và xuất hiện từ 1965; hoặc khái niệm X-bar không phải của Chomsky  còn của ai thì không rõ.  Vì vậy, trong bài này, tác giả  trình bày rõ khái niệm này


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519