Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH KÍ HIỆU TRONG NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CỦA NGƯỜI KHIẾM THÍNH VIỆT NAM

Cao Thị Xuân Mỹ

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, ở nước ta, khi vấn đề giáo dục trẻ  khiếm thính được chú trọng thì công cụ  giao tiếp của người khiếm thính - ngôn ngữ kí hiệu  (NNKH)  -  cũng được quan tâm. Tuy nhiên dưới góc độ  nghiên cứu, NNKH Việt Nam chỉ  mới dừng ở  mức sưu tầm, tập hợp  các  kí hiệu của các vùng miền khác  nhau nhằm cung cấp dữ  liệu (vốn từ)  cho những đối tượng có nhu cầu mà  chưa có những công trình nghiên cứu  chuyên sâu, xem  kí hiệu  giao tiếp như một đối   tượng nghiên cứu của ngôn ngữ. Vậy NNKH Việt Nam có cấu  thành như thế nào? Kết cấu ngữ pháp ra sao? Có gì giống và khác nhau so với NNKH của các nước trên thế  giới? v.v.  là những câu hỏi khó mà nhiều người rất quan tâm chờ  câu trả  lời! Trong quá trình thực hiện đề  tài “Tìm hiểu quy luật diễn đạt của  người khiếm thính Việt Nam” các tác giả cũng đang cố gắng tìm ra những đáp án.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519