Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ẩn dụ ý niệm vàng trong tiếng Việt nhìn từ góc độ miền nguồn

Đặng Thị Hảo Tâm

Tóm tắt


Tìm hiểu về vàng như là ẩn dụ có cùng miền nguồn nhưng khác miền đích, bài viết một mặt hướng tới làm rõ cấu trúc nghĩa của trường từ vựng chỉ vàng, mặt khác chỉ ra cơ sở ánh xạ, bản chất ánh xạ của ẩn dụ ý niệm vàng. Từ đó mong muốn khai mở cách thức tư duy của người Việt về vàng - thứ kim loại có khả năng mang lại hạnh phúc nếu được sử dụng tốt nhưng cũng có khả năng đẩy con người vào bất hạnh.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519