Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cặp thoại tiếng Việt trong hội thoại dạy học (Qua khảo sát hội thoại dạy học ở bậc Trung học cơ sở)

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Tóm tắt


Cặp thoại là đơn vị trung tâm trong cấu trúc hội thoại, có vai trò chuyển từ giao tiếp đơn thoại sang giao tiếp đa thoại, là nơi người nói người nghe tương tác với nhau để cùng đạt được mục đích giao tiếp. Có nhiều quan điểm về cặp thoại và cách hiểu về khái niệm cặp cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong hội thoại dạy học nói riêng và hội thoại nói chung, khái niệm cặp cần được hiểu theo nghĩa rộng:  cặp có thể là 2 mà cũng có thể lớn hơn 2.Với giao tiếp dạy học, cặp thoại là đơn vị có ít nhất 2  bước thoại và trong trường hợp 2 bước thoại này đứng cạnh nhau, bước thoại này “gọi” bước thoại kia theo kiểu “tự động hóa” khi đó, cặp thoại trùng với cặp kế cận. Cặp thoại 2 bước thoại được coi là cặp thoại điển hình, phản ánh những đặc trưng cơ bản của hoạt động dạy học. Sự xuất hiện của bước thoại thứ ba là cần thiết và chính mối liên hệ bên ngoài của bước thoại thứ ba giúp cho các cặp thoại có quan hệ liên kết với nhau tạo thành đoạn thoại, cuộc thoại. Cấu trúc cặp thoại khá linh hoạt, phụ thuộc vào từng tình huống giao tiếp và từng kiểu giao tiếp cụ thể.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519