Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục tiếng mẹ đẻ trong trường tiểu học ở Đắc Lắc và thái độ của học sinh Ê Đê

Đoàn Văn Phúc

Tóm tắt


Đắc Lắc là tỉnh có số lượng người Ê Đê lớn nhất Việt Nam, cũng là tỉnh thành công nhất trong phòng trào giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền trung Tây nguyên. Trong 30 năm qua, việc giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc, hoc sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học không phải là luôn thành công, nhưng đã có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng học sinh, trường học, đội ngũ giáo viên, cơ sở hạ tầng. Sự thành công này là do việc xác định của hệ thống giáo dục tỉnh, thái độ của học sinh, sự hỗ trợ của phụ huynh.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519