Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

- Bước đầu tìm hiểu cấu trúc thể loại và đặc điểm ngôn ngữ của các bài tạp chí chuyên ngành kinh tế tiếng Anh

Nguyễn Thụy Phương Lan

Tóm tắt


Hiểu tạp chí kinh tế tiếng anh là một thách thức đối với độc giả cả với những người có tiếng anh tốt mà không có một nền tảng kiến thức kinh tế  hoặc những người có nền tảng về kiến thức kinh tế nhưng không có tiếng Anh tốt. Bài viết nghiên cứu thể loại cấu trúc và tính năng ngôn ngữ của tạp chí kinh tế tiếng anh. Để thực hiện hiện nghiên cứu , chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 15 bài viết từ các tạp chí kinh tế tiếng anh như Tạp chí Kinh tế Nghiên cứu , Tạp chí Mỹ của doanh nghiệp nhỏ Quản lý , Tạp chí của Trung tâm Doanh nghiệp tư nhân quốc tế . Các kết quả cho thấy rằng tất cả các lựa chọn bài viết có một cấu trúc thể loại điển hình với bốn phần đặc biệt đó là trừu tượng, Giới thiệu, nội dung và Kết luận . Mỗi phần được chia thành các phần nhỏ hơn với các tính năng chi tiết cụ thể và chức năng của mình . Người ta hy vọng rằng nghiên cứu sẽ cung cấp bạn đọc quan tâm có một cái nhìn tổng thể về cấu trúc của các bài viết, mà có thể tạo thuận lợi cho sự hiểu biết của tài liệu nghiên cứu kinh tế.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519