T. 91, S. 1 (2011)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Quá trình nhận thức của Đảng về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo qua cương lĩnh, văn kiện, Nghị quyết từ Đổi mới đến nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 5
Đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Góc nhìn từ hoạt động lễ hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Sanh 13

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Vài nét về các đoàn thể Phật giáo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 19
Ảnh hưởng Tam giáo trong tư tưởng trị nước của vua Lê Thánh Tông Tóm tắt PDF
Trần Thị Châm 29
Quan niệm về từ thiện xã hội của Công giáo Tóm tắt PDF
Trần Thu Hiền 39
Ảnh hưởng của Thư chung 1980 tới việc xây dựng đời sống văn hóa làng Công giáo vùng đồng bằng sông Hồng qua hương ước Tóm tắt PDF
Nguyễn Quế Hương 48
Ấn Độ giáo và Islam giáo trong văn học dân gian Chăm Tóm tắt PDF
Trương Sĩ Hùng 57

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Vấn đề Islam giáo trong đời sống chính trị - xã hội Pakistan Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 69

TIN TÔN GIÁO

Lễ Bế mạc năm Thánh 2010 tại Thánh địa La Vang PDF
Triết Giang 76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP