T. 121, S. 7 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Vai trò của triết học Mác trong việc nghiên cứu một số vấn đề tôn giáo PDF
Nguyễn Hữu Thụ 3-6
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng tôn giáo.... PDF
Nguyễn Xuân Bách 7-12

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Thực trạng Phật giáo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.... PDF
Đồng Văn Thu 13-18
Sinh hoạt của Ni giới Phật giáo Hà Nội PDF
Trịnh Thị Dung 19-24
Âm nhạc - nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội nhìn từ.... PDF
Nguyễn Đình Lâm 25-33
Thiền phái Lâm Tế thời chúa Nguyễn PDF
Nguyễn Văn Quý 34-42
Một số biến đổi trong tang lễ hiện nay của người Việt... PDF
Lê Thị Cúc 43-52

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Tìm hiểu về Giáo hội Mormon Hoa Kỳ PDF
Nguyễn Đăng Bản 53-60

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Tìm hiểu vài nét về chức Giám mục Phụ tá PDF
Nguyễn Văn Thuyên 61-63
lễ hội chùa keo Thái Bình PDF
Phạm Thị Chuyền 64-73


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP