T. 122, S. 8 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nhận thức lại các khái niệm "tín ngưỡng" và "tôn giáo" từ góc độ nghiên cứu tôn giáo PDF
Nguyễn Quốc Tuấn 3-15
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giá trị văn hóa của tôn giáo PDF
Ngô Văn Minh 16-21
Vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam PDF
Đặng Văn Bài 22-28

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Bàn thêm về thời điểm Phật giáo và pháp tu thiền vào Việt Nam PDF
Nguyễn Công Lý 29-38
Sự hậu thuẫn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam PDF
Lê Cung 39-46
Ảnh hưởng của văn hóa Việt với Công giáo ở Việt Nam PDF
Phạm Huy Thông 47-52
Về một số đặc điểm của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Đức 53-58
Một số vấn đề trao đổi về tang lễ của người Việt hiện nay Tóm tắt PDF
Đỗ Lan Hiền 59-66

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Tìm hiểu ý nghĩa danh xưng "Diêu trì Kim Mẫu"... Tóm tắt PDF
Lê Anh Dũng 67-70

GIỚI THIỆU SÁCH

Xã hội học tôn giáo PDF
Tạ Văn Trường 75-76

TIN TÔN GIÁO

Di sản văn hóa Phật giáo Xứ Đông PDF
Lê Gia Hân 73-74


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP