T. 126, S. 12 (2013)

Mục lục

Articles

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2013) PDF
Nguyễn Bình
Phát biểu vủa Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam PDF
Nguyễn Bình

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo: đôi điều góp bàn thêm Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Dược 25-30
Thực hiện chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Định 31-43
Tôn giáo và Nhà nước pháp quyền: nhìn từ xã hội dân sự Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Hà 44-49

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Bàn về mô hình Giáo hội theo tư tưởng Giáo hội học Công giáo Tóm tắt PDF
Dương Văn Biên 50-69
Quan điểm của Giáo hội Công giáo về dòng tu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Ngoan 70-79
Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ngọc Anh 80-86
Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Trần Phương Nguyên 87-98
Vai trò của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý 99-107
Bàn thêm về thờ cúng tổ tiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lữ 108-114

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Về khái niệm Giáo hội Công giáo Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng 115

TIN TÔN GIÁO

Tin tôn giáo PDF
Nguyễn Bình
Tổng mục lục 2013 PDF
Nguyễn Bình


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP